Inni Strawińscy.

Zachęcony do publikacji materiałów o różnych liniach Strawińskich, zaczynam publikację różnych materiałów o rodzinach Strawińskich z różnych stron. Daruję sobie zapisy o osobach już najbardziej znanych, takich jak o o osobie znanego kompozytora Igora Strawińskiego czy posła Stanisława Strawińskiego. Zaczynam od najbliższych mi Strawińskich ( oprócz przodków Małgorzaty) z Wodnik koło Halicza.


Krzysztof Strawiński z nieznanej z imienia żony miał siedmiu synów: Kazimierza, podwojewodziego witebskiego, podkomorzego starodubowskiego, zmarłego w niewoli rosyjskiej, Karola (zm. w 1648 r. ), Zbigniewa, stolnika i sędziego ziemskiego starodubowskiego, Maksymiliana, stolnika starodubowskiego ( 1648), wojskiego starodubowskiego ( 1661); Aleksandra, Trojana, podsędka grodzkiego oszmiańskiego ( 1661), oraz Krzysztofa, cześnika oszmiańskiego.
Protoplastą późniejszej gałązki wodnickiej był Zbigniew Strawiński, który miał syna Franciszka, piastującego m. in. urząd starosty mozyrskiego, posła na sejm elekcyjny ( 1697), żonatego z Justyną Torbecką. Z kolei Franciszek miał prawdopodobnie tylko jednego syna Floriana Kazimierza, stolnika starodubowskiego, podstarościego oszmiańskiego ( 1674), żonatego ze Smorokowską. Jego jedynym synem był Ignacy, cześnik wojski, podstoli starodubowski, sekretarz Generalnej Konfederacji na Litwie, starosta słonimski, podkomorzy Wielkiego Księstwa Litewskiego, ożeniony z Justyną Chlewińską herbu Radwan. Ignacy Strawiński pozostawił dwóch synów- Floriana Brunona ( 1750- 1787), starostę słonimskiego, właściciela Mirowszczyzny i Nakryszek w ziemi nowogródzkiej, żonaty z Franciszką Wołodkowiczówną herbu Radwan oraz Wincentego Wilhelma, wicemarszałka i podstarościego słonimskiego, dziedzica Izabelina i innych dóbr w Wołkowyskiem, ożenionego: 1 voto: z Elżbietą Szwejkowską, 2 voto: z N. Jelską herbu Pielesz. Z jego pierwszego małżeństwa pochodziły córki Helena i Pelagia, z drugiego natomiast syn Adam ( zm. 1885), sędzia powiatu słonimskiego, ożeniony z Anielą Szyrmianką ze Sporowa. Dziećmi Adama były córki: Wanda ( ok. 1830- 1904), żona Henryka Skirmuntta z Wielatycz i Helena, zamężna za Edwardem Twardowskim herbu Ogończyk z Wieleśnicy, oraz synowie: Adolf i Gustaw Mateusz Anioł ( 03.10.1837 w Sporowie, 11.01. 1905 w Szydłowcach). Gustaw Strawiński, uczestnik wojny krymskiej, a w powstaniu 1863 r. naczelnik oddziału wołkowyskiego pod pseudonimem "Młotek", wziąwszy czynny udział w kilku potyczkach z Rosjanami, 5 sierpnia 1863 roku mianowany został naczelnikiem sił zbrojnych pow. wołkowyskiego. Z powodu odniesionych w walkach ran, przy nominacji na majora otrzymał urlop nieograniczony. Wyjechał więc do Paryża. Skazanemu zaocznie na śmierć, wszystkie jego majątki skonfiskowano. W styczniu 1866 roku przybył do Galicji i osiadł w Niżborku nad Zbruczem. Później kupił, czy też dostał w posagu majątek Szydłowce w tymże powiecie husiatyńskim.
Gustaw Strawiński żenił się trzykrotnie: po raz pierwszy z Zofią Potocką herbu Lubicz , następnie z Anielą Chlebowską, a po raz trzeci z Henryką Kunaszowską herbu Radwan. Miał pięcioro dzieci: Władysława ( zm. w 1871 r. w niemowlęctwie), Adama Franciszka ( 1872- 1933), żonatego z Marią Rozwadowską herbu Trąby ( po którym pozostało potomstwo), Marię ( 1873- 1945), zakonnicę, Bronisława ( 1875- 1919) i ostatniego właściciela Wodnik Edwarda Wincentego, ppłk Wojska Polskiego, dowódcę 2 Pułku Szwoleżerów i 11 Pułku ułanów w wojnie bolszewkickiej w 1920 roku.
Edward Strawiński miał pięcioro dzieci: córki- Marię ( ur. w 1914 r. absolwentkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, wywiezioną przez bolszewików ze Lwowa do obwodu semipałatyńskiego; Wandę i Annę, wywiezione wraz z matką z Halicza do obwodu aktiubińskiego w Kazachstanie, oraz synów: Romana Gustawa ( 1916- 1939) podchorążego rezerwy WP, poległego we wrześniu 1939 r. koło Sądowej Wiszni i Stefana Ignacego Huberta, ur, 16.05.1920 r., uczestnika walk w akcji "Burza", późniejszego absolwenta Wydziału Rybackiego WSR w Olsztynie, ożenionego z Wandą Kochanowską herbu Korwin ( po nim potomstwo) . 



























Stefan Strawiński ( pierwszy z lewej) 

Wiosną 1941 roku Wanda Strawińska ( ur. 18.10.1921 r. w Wodnikach, zm. 05.06. 1944 r. w Warszawie) wraz z 14- letnią wówczas siostrą Anną ( ur. 1927) po śmierci matki uciekły z miejsca zesłania w centralnej Azji i różnymi drogami , idąc często pieszo, dotarły do będącego nadal pod sowiecką okupacją Lwowa i tam ukryte i otoczone opieką mieszkańców, doczekały wojny hitlerowsko- bolszewickiej. Maria Strawińska, której udało się dotrzeć do armii gen. Andersa , po wojnie zamieszkała w Kanadzie.
Wanda, schwytana w czasie Powstania Warszawskiego przez Niemców, wrzucona została do płonącego domu , gdzie zginęła. Anna, ukończywszy po wojnie polonistykę, poślubiła Gastona Marty i podobnie jak siostra Maria, osiadła w Kanadzie.





 

















Wyjątkowo tragiczne dzieje ostatnich pokoleń rodziny Strawińskich z Wodnik sprawiły, że nie zachowała się nawet żadna fotografia tamtejszego dworu. Wszystkie, z konieczności nie zawsze precyzyjne informacje, zawdzięczam Stefanowi Strawińskiemu i jego siostrze Annie Strawińskiej- Marty."
(tekst na podstawie opracowania Romana Aftanazego: " Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej"- tom 7, województwo ruskie- Ziemia Halicka i Lwowska, wydany przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995).


O siedzibie Strawińskich w Wodnikach. 

 Siedzibą ziemiańską były Wodniki stosunkowo krótko. Miejscowość ta wchodziła bowiem niegdyś w skład któregoś z sąsiednich większych latyfundiów. Wg skorowidzów galicyjskich, w pierwszej połowie XIX wieku należały do Franciszka Cywińskiego herbu Puchała, członka Stanów, po którym odziedziczyła je córka jego Maria. Zapisała ona Wodniki Marii z Cywińskich (zm. w 1918 r.), żonie Stanisława Cieńskiego herbu Pomian, posła do Rady Państwa. Następnie, drogą dziedziczenia, majątek ten przeszedł na jego córkę- Olgę (ur. 1883 r. w Wodnikach, zm. w 1940 r. na zesłaniu w Kazachstanie), żonę Edwarda Strawińskiego herbu Sulima, (ur. 1876 r. aresztowanego w 1940 r.we Lwowie i zaginionego bez wieści). Byli oni ostatnimi dziedzicami Wodnik z Łanami do września 1939 roku.
Zachowany tylko do I wojny światowej dwór w Wodnikach, położony u stóp lewobrzeżnego zbocza pradoliny Dniestru, nad jedną z bocznych jego odnóg, wzniesiony został w latach 1875- 1880 przez Stanisława Cieńskiego. W 1916 r. dom ten w ciągu kilku miesięcy stał na linii frontu i na skutek ostrzału artyleryjskiego, został wówczas poważnie uszkodzony. Odbudowany częściowo w 1917 r. spaliły wycofujące się oddziały armii Budionnego w 1920 r. Wobec zniszczenia w czasie I wojny światowej także całego warsztatu rolnego, w okresie miedzywojennym Strawińscy nie mieli wystarczających środków na ponowną odbudowę całego domu. Zrekonstruowali więc tylko jego wschodnie skrzydło, które jako mieszkanie służyło im do 1939 roku.
Dwór wodnicki był budowlą symetryczną. wzniesioną z cegły i otynkowaną. Składał się z dwóch dwukondygnacyjnych skrzydeł, ustawionych do siebie równolegle, połączonych w jedną całość węższym skrzydłem parterowym.
Duży kwadratowy pokój południowo-wschodni, z przylegającym do niego drugim niewielkim tarasem, służył jako salon, podobny zaś do niego narożny południowo- zachodni- jako jadalny. Obok salonu większego znajdował się umieszczony w parterowym łączniku salonik, a wczęści piętrowej kaplica domowa. Inne pokoje na parterze używane były jako gospodarcze, jeden z nicj zas jako biblioteka. Piętro w obu skrzydłach miało charakter mieszkalny.
Do 1914 r. znaczna część dworu miała urządzenie stylowe czy nawet zabytkowe. Posiadali też Strawińscy sporo dzieł sztuki i pamiątek rodzinnych. Większość ich uległa jednak zniszczeniu wraz z domem. Ocalały tylko przedmioty uważane za najcenniejsze, które na czas zdołano wywieźć z Wodnik. Umieszczono je w klasztorze Sióstr Miłosierdzia w pobliskim Mariampolu. Klasztor ten na szczęście nie uległ zniszczeniu. Owymi meblami i zbiorami artystycznymi urządzono więc odbudowane skrzydło.
Otaczający dwór park krajobrazowy zajmował powierzchnię ok. 9 ha . Kompozycję ogrodu tworzyły zarówno starsze, miejscowe gatunki drzew, jak też zasadzone w okresie budowy domu , także egzotyczne. Do spotykanych najczęściej należały : sedziwe dęby, topole nadwiślańskie, topole włoskie, sosny, jodły, świerki, modrzewie, buki, kasztanowce, brzosty, akacje, jesiony, wierzby płaczące, graby, lipy, orzechy amerykańskie, drzewo sandałowe, pochodzące z Ameryki octówki o wielkich kolcach, gledycje, a wśród krzewów bzy, jaśminy, spiree, forsycje oraz głogi.
Przed frontem domu rozciągał się gazon z klombami i rabatami kwiatowymi, osłonięty częściowo półkolem długiej, wysoko strzyżonej alei grabowej. Od gościńca publicznego do dworu wiodła aleja wysadzana jesionami. Za parkiem w kierunku południowym rysowała się wstęga odległego od dworu ok. półtora km Dniestru, na dalszym zaś horyzoncie błękitne pasmo Karpat zwane Gorganami.


Przodkowie Pana Macieja Strawińskiego. 

Nawiązałem ostatnio kontakt z Panem Maciejem Strawińskim, który jak się okazuje, również ma w swej rodzinie przodków z rodziny Strawińskich. Niestety, jak na razie, jego wiedza o przodkach nie jest zbyt wielka. Od czegoś trzeba jednak zacząć.
Dziadek- Władysław Strawiński ur. w 1901 roku, jego żona Anna z domu Jakubiak pochodząca z Kroczewa
Brat Władysława- Stanisław ur. w 1896 roku, pochowany w Polubiczach.
Rodzice Władysława i Stanisława:
Stanisław i Marianna z domu Litusików.
Zakładam więc, że pradziadkowie Pana Macieja urodzili się około 1870 roku. 
Na razie zajmiemy się ustaleniem parafii skąd pochodzili ci ludzie. 

Certyfikaty szlachectwa rodziny Strawińskich herbu Sulima. 
 
Str. 357,
Odpis.
„C.K. Namiestnictwo we Lwowie, L. 93581. Odezwa Jego Ces. i Król. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 2 listopada 1894 roku zatwierdzić z szczególnej łaski Najwyższej staropolskie szlachectwo właściciela dóbr Gustawa Strawińskiego z prerogatywami austryjackiego stanu rycerskiego i z uprawnieniem do uzywania herbu „Sulima”.
O tem Najwyższem postanowieniu zakomunikowanem ze skryptem Jego Excelencyi Pana C.K. Ministra spraw wewnętrznych z dnia 9 listopada 1894 roku L.566/A zawiadamia C.K. Namiestnictwo Świetny Wydział Krajowy odnośnie do cennej odezwy z dnia 3 października 1893 L.31298. Lwów, 28 listopada 1894.
Wpisano na mocy rozporządzenia Wydziału Krajowego z dnia 7 grudnia 1894 L.68011
Wpisał dnia 17 grudnia 1894
K. Jasiński
kanc.”

Str. 366
Strawiński Adam Franciszek- Certyfikat szlachectwa.
„Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sędziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto tez i Wielmozny Adam Franciszek dwojga imion Strawiński herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Zofii z Terleckich, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taki do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 366 wpisany został. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnego Adama Franciszka dwojga imion Strawińskiego.”
( podpisy nieczytelne)

Strawińska Marya Walerya dwojga imion Strawińska.
Certyfikat szlachectwa.
Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sedziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 367 zapisany jest, przeto też i Wielmozna Marya Walerya dwojga imion Strawińska herbu Sulima, córka tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Zofii z Terleckich do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taka do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 367 wpisana została.
Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego .
Dla Wielmożnej Maryi Waleryi dwojga imion Strawińskiej.”


Strawiński Bronisław Waleryan.
Certyfikat szlachectwa.
„Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sedziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto tez i Wielmozny Bronisław Waleryan dwojga imion Strawiński herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Zofii z Potockich, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taki do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 369 wpisany został. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnego Adama Franciszka dwojga imion Strawińskiego.”

Wincenty Edward dwojga imion Strawiński.
Certyfikat szlachectwa.
Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sedziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto też i Wielmożny Wincenty Edward dwojga imion Strawiński herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Zofii z Potockich, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taki do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 370 wpisany został. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnego Wincentego Edwarda dwojga imion Strawińskiego.
Napisał 18 kwietnia 1895 ( podpis nieczytelny)”

Strawińska Julia Maryanna dwojga imion Strawińska.
Certyfikat szlachectwa.
Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sedziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto też i Wielmożna Julia Maryanna dwojga imion Strawińska herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Henryki Sabiny dwojga imion Kunaszewskiej, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taka do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 371 wpisana została. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnej Julii Maryanny dwojga imion Strawińskiej.”

Wanda Maryanna dwojga imion Strawińska.
Certyfikat szlachectwa.
Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sedziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto też i Wielmożna Wanda Maryanna dwojga imion Strawińska herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Henryki Sabiny dwojga imion Kunaszewskiej, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taka do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 372 wpisana została. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnej Wandy Maryanny dwojga imion Strawińskiej.”

Aniela Marya Walerya trojga imion Strawińska.
Certyfikat szlachectwa.
Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sedziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto też i Wielmożna Aniela Marya Walerya trojga imion Strawińska herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Henryki Sabiny dwojga imion Kunaszewskiej, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taka do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 373 wpisana została. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnej Anieli Maryi Waleryi trojga imion Strawińskiej.”

3 komentarze:

  1. Autorem zdjęcia , przestawiającego pielgrzymujących do krainy przodków i miejsc urodzenia panów : Stefana Strawińskiego, jego kuzyna Tadeusza Cieńskiego, N.. Dzieduszyckiego i mnie - jest Stanisław Tomczak .

    OdpowiedzUsuń
  2. Witam na naszych łamach, Panie Staszku! Dziękuję serdecznie za informację o tej fotografii. Pozdrawiam serdecznie

    OdpowiedzUsuń
  3. Dzień dobry Panie Józefie, czy może Pan wejść na Facebooka do wiadomości - inne. Napisałem kilka dni temu wiadomość. Pozdrawiam. M.K.

    OdpowiedzUsuń