piątek, 20 kwietnia 2018

Poszukiwania Strawińskich z Litwy.

Nasz znajomy z USA, Jeff Kulesus poszukuje dla jednego ze swych krewnych jego rodziny na Litwie. W związku z tym mam apel, szczególnie do naszych litewskich czytelników o pomoc w znalezieniu tych osób bądź ich potomków.
Oto w skróconej wersji informacje podane przez Jeffa ( spokrewnionego także z rodziną Strawińskich, gdyż jego prababcia była Natalia Strawińska).

"W magazynie "Togetherness" ja przeczytałem że poszukujesz swoich przodków z rodziny Strawiński. Oni, jak zrozumiałem żyli w USA. Moja rodzina pochodzi od Valentinasa Stravinskasa ( Walentego Strawińskiego). Jestem Litwinem. Naszą rodzinę wysłali z Litwy 16 czerwca 1941 roku do Ałtajskiego Kraju, Sononeszeńskij Rejon.
Nasza rodzina:
Ojciec-Alexander Stravinskas Genovich ( Aleksander Strawiński syn Eugeniusza) ur. w 1908 r w Piotrogradzie ( St. Petersburg). JJego rodzice mieszkali w mieście Kaunas ( Kowno). On umarł w mieście Barnauł 30 sierpnia 1946 roku na chorobę serca.
Matka- Ludmiła Stravinskiene ( Ludmiła Strawińska) Iwanowna z domu Tushinauskiene ( Tuszyńska), rok ur. 1915, zmarła w 1953 roku w mieście Gorno Ałtajskoje w Kraju Ałtajskim na nowotwór.
Dzieci:
Valentinas Regimantas Stravinskas ur. 1936, w późniejszym czasie zamieszkał w Primorskim Kraju, miasto Spiesk Dalnyj.
Na...sze ( Na...że) Strawinskas Aleksandrowicz ur. w 1934 r., później zamieszkał na Litwie, miasto Paneviezys ( Poniewież).
Danuta Strawinskaite Aleksandrowna, ur. w 1939, później jako Krutowa, zamieszkała w Wilnie.
Czy byłby Pan uprzejmy pomóc mi znaleźć tych Strawińskich o których pisałem. To na pewno są potomkowie ojca. Ojciec miał siostrę i dużo braci, nic nie wiemy o nich. Z góry dziękujemy za pomoc. Proszę mi pomóc."

Bliższe informacje tzn. adresy zamieszkania tych osób mogę podać zainteresowanym osobom, jednakże ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie mogę ich upubliczniać.

 
Search for the Stravinsky family from Lithuania.

 
Our friend from the USA, Jeff Kulesus, is looking for one of his relatives of his family in Lithuania. Therefore, I have an appeal, especially to our Lithuanian readers for help in finding these people or their descendants.
Here is an abbreviated version of information provided by Jeff (also related to the Stravinsky family, because his great grandmother was Natalia Stravinska).
"In the magazine" Togetherness ", I read that you are looking for your ancestors from the Stravinsky family, they understand that they lived in the US My family comes from Valentinas Stravinskas (Walenty Stravinsky) I am Lithuanian We sent our family from Lithuania on June 16, 1941 to the Altai Krai , Sononeshensky Rejon.
Father-Alexander Stravinskas Genovich (Aleksandr Stravinsky, son of Eugene) born on in 1908 in Piotrograd (St. Petersburg). His parents lived in the city of Kaunas (Kaunas). He died in the city of Barnaul on August 30, 1946 for heart disease.
Mother-
Ludmiła Stravinskiene (Ludmiła Strawińska) Ivanovna nee Tushinauskiene (Tuszyńska), born on 1915, died in 1953 in the city of Gorno Altaiskoie in Altai Krai for cancer.
Children:
Valentinas Regimantas Stravinskas born 1936, later lived in Primorski Kraj, the town of Spiesk Dalnyj.
Na ... sze (Na ... że)
Strawinskas Aleksandrowicz born on in 1934, later he settled in Lithuania, the city of Paneviezys (Panevėžys).
Danuta Strawinskaite Aleksandrovna, born on in 1939, later as Krutova, he lived in Vilnius.
Would you be kind to help me find the Stravinsky I wrote about. These are definitely descendants of my father. My father had a sister and many brothers, we do not know anything about them. Thank you in advance for your help. Please help me."

More information, i.e. residential addresses of these people, I can give to interested persons, however, due to the Act on the protection of personal data, I can not make them public.


niedziela, 25 marca 2018

Kolejne metryki Strawińskich.

Publikujemy następne metryki z rodziny Strawińskich. Tym razem nie tylko ze wsi Wilkonostry, ale także i ze wsi Długa Wieś nieopodal Lejpunów,  w tej samej parafii.

Metryka urodzenia Adama Strawińskiego, urodzonego 11.12.1859 roku w Wilkonostrach, syna Augustyna i Karoliny z Nienartów.
Metryka urodzenia Karoliny Strawińskiej, urodzonej 6 stycznia 1859 roku w Wilkonostrach, córki Jerzego i Elżbiety z Mikielanisów .Metryka urodzenia Marianny Strawińskiej, urodzonej 21 sierpnia 1859 roku w Wilkonostrach, córki Andrzeja i Krystyny z Sadowskich.

Metryka urodzenia Piotra Strawińskiego, urodzonego 19 czerwca 1859 roku we wsi Długa Wieś w parafii Lejpuny, syna Jana Strawińskiego i Franciszki z Niedzińskich, rodzicami chrzestnymi byli Adam Strawiński i Franciszka Mikielanisówna.Inne dokumenty oprócz metryk. tym razem jest to  zaświadczenie wydane przez sędziego trockiego Erazma Strawińskiego z roku 1804.


Kolejny historyczny już dokument wystawiony przez Michała Strawińskiego, stolnika powiatu starodubowskiego z 1752 roku.czwartek, 22 lutego 2018

Metryka z 1801 roku.

To chyba nasza najstarsza metryka z rodu Strawińskich ( Trawińskich). Metryka urodzenia Jana Trawińskiego, syna Krzysztofa.Jeszcze jedna metryka znacznie starsza.Figuruje tutaj jako matka chrzestna Christina Trawinskówna ( Krystyna Trawińska) . Metryka pochodzi z 1787 roku!


Nietypowy zapis w metryce.

Nie zawsze metryki zapisywane są w sztampowy sposób, czyli według utartego schematu obowiązującego danego proboszcza. Oto przykład takiej metryki urodzenia znalezionego dziecka z parafii w Lejpunach.


poniedziałek, 4 grudnia 2017

Kolejne informacje.

Okazuje się, że na portalu Geni.com można znaleźć sporo informacji o interesujących nas rodzinach Strawińskich, Nevieraite czy Gejno. Szkopuł w tym, że aby pozyskać te informacje, nalezy mieć wykupiony pakiet Premium w tym programie. Jeżeli więc ktoś z naszych Czytelników ma taki pakiet wykupiony i chciałby nam pomóc, prosimy o kontakt.
Oto wspomniane informacje z tego portalu.


niedziela, 22 października 2017

...Że ja tak to wszystko jeszcze pamiętam... Część I.Część I opowieści 97- letniej Melanii Starodub, mieszkającej w Boćwince na Mazurach, Ukrainki, która wspomina czasy 20-lecia międzywojennego, okres wojny, okupacji rosyjskiej i niemieckiej na Kresach oraz wywózki na Sybir. Opowiada też o swojej wsi Ostobuż (Ostriłok), stosunkach polsko-ukraińskich tam panujących oraz o szkole, Żydach, wiejskich dzieciach, pasieniu krów i dziedzicu Wysockim.
( film zrealizowany przez naszego znajomego Piotra Strzetelskiego).